Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Tham mưu, đề xuất, hướng dẫn tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả, kiến nghị, đề xuất các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh", "Vì người nghèo", “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với mô hình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Xem tiếp