Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Dân chủ Pháp luật, Dân tộc và Tôn giáo

Ban Dân chủ pháp luật Dân tộc và tôn giáo

SĐT:  0209 3873 080

* Chức năng, nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Ban Thường trực xây dựng kế hoạch thực hiện các bước của quy trình hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; phối hợp chuẩn bị công tác tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; xây dựng báo cáo kết quả hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

-Giúp Ban Thường trực tham gia, góp ý xây dựng pháp luật, các văn bản pháp quy của HĐND, UBND tỉnh.

- Phối hợp với các ngành tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

- Tham mưu cho Ban Thường trực xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và hướng dẫn Uỷ ban MTTQ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Hướng dẫn Uỷ ban MTTQ cấp dưới thực hiện công tác thanh tra nhân dân, hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng, hương ước, quy ước theo quy định hướng dẫn của Trung ương, tỉnh.

- Tham mưu cho Ban Thường trực hướng dẫn Uỷ ban MTTQ cấp dưới tổ chức công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo với chính quyền cùng cấp và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Giúp Ban Thường trực giữ mối quan hệ với Ban Dân chủ - Pháp luật Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Sở tư pháp, Thanh tra nhà nước tỉnh và các cơ quan có liên quan.

- Tham mưu giúp Ban Thường trực phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền và triển khai các chủ trương, chính sách pháp luật về tôn giáo, về dân tộc ở địa phương theo chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và xây dựng kế hoạch phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, các cơ quan Nhà nước có liên quan trong việc vận động các chức sắc, nhà tu hành, tín đồ trong các tôn giáo, các cá nhân tiêu biểu và đồng bào các dân tộc thiểu số.

- Phối hợp với các Ban cơ quan MTTQVN tỉnh tham mưu giúp Ban Thường trực xây dựng và triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận trong vùng đồng bào tôn giáo, dân tộc.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn Mặt trận các huyện, thành phố nắm bắt tư tưởng nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, vùng có hoạt động tôn giáo trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Tham mưu cho Ban Thường trực hướng dẫn thực hiện chức năng giám sát của Mặt trận đối với việc thực hiện chính sách pháp luật có liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và dân tộc của các cơ quan Nhà nước.

- Giúp Ban Thường trực giữ mối quan hệ với Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ban Dân tộc tỉnh, Ban Dân vận tỉnh ủy, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ), Công an tỉnh, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan.

 

 Danh sách cán bộ;

Nguyễn Thị Phương Nga

Trưởng ban

ngantp.mttq@backan.gov.vn

Hạ Thu Hiền

Phó Trưởng ban

hthhien.mttq@backan.gov.vn

Đàm Thị Hường

Chuyên viên

huongdt.mttq@backan.gov.vn

Mã Thị Gấm

Chuyên viên

gammt.mttq@backan.gov.vn

Vi Thị Thuận

Chuyên viên

thuanmt.mttq@backan.gov.vn

 

 

Tác giả: 
Nguồn: