Skip Ribbon Commands
Skip to main content
VIDEO,TƯ LIỆU

1246030

Ủy ban MTTQ tỉnh Hội nghị giao ban Công tác Mặt trận quý I, Triển khai nhiệm vụ...

Sáng 24/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2023.

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư,...

Nhằm đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “tăng...

Các nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 -...

Tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X đã thông qua nhiều nghị quyết chuyên đề về các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh và công tác cán bộ theo thẩm quyền. Cụ thể như sau:

Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ xây dựng 20 nhà Đại đoàn kết

Từ nguồn quỹ phúc lợi xã hội của Công đoàn Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện rà soát, phân bổ cho các địa phương để hỗ trợ người dân nghèo xây dựng nhà ở.

Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa X thông qua 13 nghị quyết chuyên đề

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 10/3, Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa X đã kết thúc tốt đẹp. Kỳ họp đã thông qua 13 nghị quyết chuyên đề và các nghị quyết về công tác cán bộ.

Các cuộc vận động

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Qua đó, vai trò chủ thể...

Các chương trình phối hợp