Skip Ribbon Commands
Skip to main content
VIDEO,TƯ LIỆU

1041048

Các Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 -...

Tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (kỳ họp chuyên đề) đã thông qua 14 Nghị quyết; cụ thể như sau:

Bắc Kạn tổ chức sự kiện xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với...

Theo Kế hoạch số 278/KH-UBND vừa được UBND tỉnh ban hành ngày 27/4/2022, tỉnh Bắc Kạn tổ chức sự kiện xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phẩm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm tại huyện Ba Bể trong các ngày từ 27/5 - 29/5/2022.

Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 hoàn thành toàn bộ nội...

Sáng 27/4, Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục thảo luận tại Hội trường, quyết nghị thông qua các nghị quyết và bế mạc Kỳ họp. Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thu Trang, Nông Quang...

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Vận

Sáng 25/4, tại xã Thanh Vận (Chợ Mới), Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Thị Thủy- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Nguyễn Thị Huế- Phó...

Hội sách trực tuyến Quốc gia chào mừng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần...

Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Hội sách trực tuyến Quốc gia chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Nhất.

  • System.Web.HttpException (0x80004005): DataBinding: 'System.Data.DataRowView' does not contain a property with the name 'AD'. at System.Web.UI.DataBinder.GetPropertyValue(Object container, String propName) at System.Web.UI.DataBinder.Eval(Object container, String[] expressionParts) at ASP._controltemplates_tdsolution_hienthicactinbai1_hienthicactinbai1usercontrol_ascx.__DataBind__control11(Object sender, EventArgs e) in c:\Program Files\Common Files\microsoft shared\Web Server Extensions\14\TEMPLATE\CONTROLTEMPLATES\TDSolution\HienThiCacTinBai1\HienThiCacTinBai1UserControl.ascx:line 48 at System.Web.UI.Control.OnDataBinding(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.DataBind(Boolean raiseOnDataBinding) at System.Web.UI.Control.DataBindChildren() at System.Web.UI.Control.DataBind(Boolean raiseOnDataBinding) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateItem(Int32 itemIndex, ListItemType itemType, Boolean dataBind, Object dataItem) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.AddDataItemsIntoItemsArray(IEnumerable dataSource, Boolean useDataSource) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.PostGetDataAction(IEnumerable dataSource) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.OnDataBinding(EventArgs e) at TDSolution.HienThiCacTinBai1.HienThiCacTinBai1UserControl.Page_Load(Object sender, EventArgs e) at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.AddedControl(Control control, Int32 index) at TDSolution.HienThiCacTinBai1.HienThiCacTinBai1.CreateChildControls()
    Các cuộc vận động

    Rà soát danh mục các công trình, dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh...

    Sáng 20/7, UBND tỉnh tổ chức họp rà soát danh mục các công trình, dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Phạm Duy Hưng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch...

    Các chương trình phối hợp