Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban MTTQ huyện Ngân Sơn tổng kết công tác năm 2019 triển khai Chương trình phối hợp thống nhất và hành động năm 2020

Chiều ngày 16/01, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2019, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020. Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Huy Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; Hà Sĩ Thắng, Bí thư Huyện ủy; Hoàng Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trong năm 2019, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo kế hoạch; MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phuơng. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Uỷ ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, triển khai lồng ghép các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và các chương trình mục tiêu quốc gia đạt được hiệu quả tích cực. Công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và triển khai hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo có nhiều cố gắng và đạt hiệu quả. Chỉ đạo các thôn, khu tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn. Mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo được sự đồng thuận xã hội. Công tác MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến; tổ chức giám sát và hướng dẫn các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động từng bước có hiệu quả…qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện đề ra. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện công tác Mặt trận năm 2019 vẫn còn một số hạn chế như: Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp đã có sự đổi mới nhưng chưa thực sự sâu rộng và đồng đều; chưa xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu để nhân rộng trên địa bàn huyện. Hoạt động giám sát đã có sự chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác phản biện xã hội của MTTQ huyện và cơ sở còn hạn chế hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở một số xã chưa thực sự hiệu quả. Một số vị Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện chưa phát huy hết vai trò trong việc nắm tình hình các tầng lớp nhân dân để kịp thời phản ánh tới MTTQ các cấp.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Ngọc Lan – Phó Chủ tịch UBND huyện đã thông báo nhanh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của huyện trong năm 2020.

Hội nghị đã thảo luận, nhất trí Chương trình phối hợp thống nhất và hành động năm 2020 với một số mục tiêu cụ thể như: 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức quán triệt, tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; 100% MTTQ các cấp báo cáo kịp thời tình hình các tầng lớp nhân dân tại địa phương để phản ánh đến cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp. 100% cán bộ Mặt trận từ huyện đến xã đăng ký việc làm cụ thể theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh gắn với nhiệm vụ thường xuyên; Ủy ban MTTQ VN các cấp huyện, xã có từ 01 công trình trở lên để chào mừng Đại hội Đảng các cấp tỉnh Bắc Kạn, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 98% trở lên số hộ gia đình đăng ký danh hiệu “Gia đình văn hóa”, cuối năm bình xét đạt từ 85% trở lên; 100% khu dân cư đăng ký danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, cuối năm bình xét đạt từ 80% trở lên; 100% khu dân cư tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, trong đó 93% trở lên khu dân cư tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội;100% MTTQ huyện và các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, góp công, góp của, hiến đất để góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới; 100% MTTQ huyện và các xã, thị trấn vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” đạt hiệu quả và cấp huyện hỗ trợ xây dựng được từ 2 ngôi nhà Đại đoàn kết trở lên; cấp xã, thị trấn hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa 01 nhà trở lên cho hộ nghèo trên địa bàn; MTTQ huyện chủ trì tổ chức giám sát 01 cuộc theo nội dung đã lựa chọn; MTTQ các xã, thị trấn lựa chọn ít nhất 01 nội dung để chủ trì giám sát tại địa phương; Tham mưu thành lập Ban Tư vấn cấp huyện và triển khai thực hiện công tác phản biện xã hội theo quy định; 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Trưởng ban Công tác Mặt trận được tập huấn chuyên môn và tập huấn theo chuyên đề; Phấn đấu Uỷ ban MTTQ cấp huyện, 90% Ủy ban MTTQ xã, thị trấn và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư xếp loại xuất sắc và tốt trở lên; 80% Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động khá trở lên, không đơn vị xếp loại trung bình, yếu…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Huy Hoàng Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Bí thư Huyện uỷ Hà Sĩ Thắng biểu dương kết quả công tác mặt trận năm 2019, đồng thời nhấn mạnh, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Đảng, của đất nước, do vậy MTTQ các cấp trong huyện cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Xây dựng và thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Tích cực thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội…

 
 Đ/c Phạm Huy Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn cho các tập thể có thành tích trong công tác mặt trận năm 2019.  

Hội nghị đã công bố quyết định trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn cho 4 tập thể và 2 cá nhân; Giấy khen của Ủy ban MTTQ huyện cho 15 tập thể và 16 cá nhân có thành tích trong công tác mặt trận năm 2019.

Tác giả: 
Nguồn:  MTTQ huyện Ngân Sơn