Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập trung đưa Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2019 – 2024 vào cuộc sống

“Các địa phương triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội Mặt trận các cấp vào cuộc sống” là yêu cầu và chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Lễ khai trương hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến và hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận đến hết năm 2019 được tổ chức vào ngày 09/9/2019 tại Hà Nội.

 
   Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024  

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 được tổ chức trọng thể trong hai ngày 11 và 12 tháng 7 năm 2019 đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử 73/73 vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá VI, cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX và thông qua Nghị quyết Đại hội, trong đó xác định 09 chỉ tiêu và 5 chương trình hành động, đề ra các giải pháp cơ bản để triển khai thực hiện chương trình hành động của nhiệm kỳ. Ngay sau Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa VI đã ban hành và triển khai Nghị quyết Đại hội trong hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên. Các chỉ tiêu cụ thể, đó là:

1. Hằng năm, 100% Ủy viên Ủy ban MTTQ, cán bộ MTTQ các cấp và Trưởng ban Công tác Mặt trận được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên tập hợp ý kiến, nguyện vọng, nắm bắt dư luận xã hội trong nhân dân và báo cáo theo quy định;

2. Hằng năm, phấn đấu có 85% trở lên số gia đình đạt “Gia đình văn hóa”, 70% trở lên khu dân cư đạt “Khu dân cư văn hóa”; 100% khu dân cư tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”, trong đó trên 90% khu dân cư tổ chức tốt cả phần lễ và phần hội;

3. Phấn đấu hằng năm, MTTQ các cấp vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” đạt từ 2 tỷ đồng trở lên; xây dựng được ít nhất 30 ngôi nhà cho hộ nghèo;

4. Hằng năm, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên xây dựng mới ít nhất 20 mô hình tự quản và mô hình phát triển kinh tế ở khu dân cư;

5. Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức giám sát ít nhất 02 cuộc; tổ chức phản biện xã hội được ít nhất 15 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh;

6. Phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách làm công tác Mặt trận và Trưởng ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận;

7. Hằng năm, có 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, 80% Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 85% Ban Công tác Mặt trận được đánh giá xếp loại từ khá trở lên, không có đơn vị xếp loại yếu kém;

8. Hằng năm, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp giúp đỡ được ít nhất 20% cán bộ cấp cơ sở còn hạn chế một số mặt hoạt động trở thành cán bộ khá trở lên;

9. Tuyên truyền, vận động 100% cán bộ đảng viên, công chức, viên chức - người lao động và nhân dân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp.

Tại chương trình Hội nghị lần thứ 2 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024 tổ chức ngày 13/9/2019, các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh khóa VI; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và chương trình hoạt động toàn khóa của Ủy ban MTTQ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trên cơ sở các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, các đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch kịp thời triển khai việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội ở cấp mình. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, gắn việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết với các cuộc vận động, phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ. Ngay trước mắt, từ nay đến hết năm 2019, Mặt trận các địa phương cần tập trung tổ chức tốt Tháng cao điểm vì người nghèo và hưởng ứng Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2019; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 hướng tới Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam… Đặc biệt, tạo điều kiện tốt nhất để các đại biểu đi dự đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp./.

Tác giả:  Trương Thu Dịu
Nguồn:  MTTQ tỉnh