Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TRONG HOẠT ĐỘNG PHẢN BIỆN XÃ HỘI

Trong thời gian qua, hoạt động của Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dần đi vào nền nếp và trở thành một kênh quan trọng, giúp MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện nhiệm vụ phản biện xã hội trên nhiều lĩnh vực. Việc phát huy tốt tiềm năng trí tuệ, nhiệt huyết, kinh nghiệm trên các lĩnh vực của đời sông xã hội góp phần quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành chính sát với thực tiễn và có tính khả thi hơn.

Hội đồng Tư vấn Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn được thành lập theo Quyết định số 26 /QĐ-MT ngày 10/7/2013 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, gồm có 07 thành viên. Qua 05 năm hoạt động, Hội đồng Tư vấn có một số thay đổi về cơ cấu tổ chức, đến nay Hội đồng Tư vấn có 06 thành viên là cán bộ nghỉ hưu tham gia, đồng thời bổ sung 01 chuyên viên là công chức của Ban Dân chủ - Pháp luật và Dân tộc- Tôn giáo, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đảm nhiệm chức vụ Uỷ viên Thường trực, kiêm thư kí Hội đồng (theo Quyết định số 165/QĐ-MTTQ-BTT ngày 06/1/2017 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh) thực hiện tư vấn giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về các lĩnh vực Kinh tế - Văn hóa - Xã hội, Dân chủ - Pháp luật, Dân tộc - Tôn giáo, trong đó chủ yếu là tập trung tham gia góp ý, phản biện vào các dự thảo văn bản của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hoặc các dự thảo văn bản do các cơ quan chức năng gửi đến xin ý kiến góp ý, phản biện xã hội.

 
   

Các thành viên trong Hội đồng tư vấn là những người làm công tác lãnh đạo, quản lý đã nghỉ hưu, chuyên gia, trí thức, am hiểu pháp luật và có nhiều kinh nghiệm trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.Hằng năm, trên cơ sở kế hoạch hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội đồng Tư vấn chọn những vấn đề trọng tâm để tập trung nghiên cứu, tư vấn; cùng với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện tốt chức năng góp ý, phản biện xã hội các dự thảo văn bản trước khi được ban hành.

Trong 05 năm qua, Hội đồng Tư vấn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham gia vào việc góp ý, phản biện xã hội 170 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật từ Nghị định, Thông tư đến các dự án Luật, Bộ Luật; dự thảo tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh, các đồ án, đề án lớn của tỉnh, các sở, ban, ngành trong tỉnh (trong đó góp ý vào 51 dự thảo văn bản; phản biện xã hội 119 dự thảo văn bản); tham gia 14 hội nghị, hội thảo phản biện với 19 chủ đề khác nhau (có những Hội nghị, Hội thảo thực hiện hiện trao đổi 2 - 3 chủ đề) do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức về một số dự án, đề án, nghị quyết, như: dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách của các tổ chức chính trị- xã hội ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh; Đề án quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị giai đoạn 2025 - 2030”… Tham gia đối thoại trực tiếp với cơ quan có dự thảo văn bản được phản biện về dự thảo các Nghị quyết quy định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

Nội dung các dự thảo văn bản gửi xin ý kiến góp ý, phản biện rất đa dạng, phong phú, bao trùm các lĩnh vực đời sống xã hội như kinh tế, văn hóa, du lịch, nông nghiệp, giáo dục, tài chính, thương mại, chính sách xã hội, vì vậy đòi hỏi các thành viên HĐTV tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến, tham gia phản biện xã hội trực tiếp, toàn diện, chuyên sâu, có sự phân tích lý giải lập luận và nêu chính kiến, việc cụ thể hoá vào hoàn cảnh, đặc điểm của địa phương cho phù hợp, đặc biệt quan tâm đến tính khả thi của văn bản. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, Ban Thườngtrực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nhận được 35 ý kiến tiếp thu, 17 ý kiến giải trình của 11 dự thảo văn bản của các cơ quan, sở ngành gửi xin ý kiến có sự tham gia góp ý, phản biện xã hội của Hội đồng Tư vấn. Qua đó, đã góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề, làm sâu sắc thêm nội dung trong các chủ đề, nội dung dự thảo văn bản nêu ra, giúp cơ quan soạn thảo văn bản cân nhắc, lựa chọn, chỉnh lí để tiếp tục hoàn chỉnh nội dung văn bản. Qua hoạt động tư vấn về phản biện giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã cho thấycác ý kiến của HĐTV đều rất tâm huyết, có chất lượng và được đánh giá cao, đã đóng góp rất quan trọng trong việc hoàn thiện các dự thảo văn bản trước khi ban hành, tăng cường tính khả thi của các dự thảo khi triển khai thực hiện trong thực tiễn.

Tuy nhiên, sau 05 năm thực hiện, cùng với kết quả đạt được cũng còn có một số khó khăn, hạn chế đối với hoạt động HĐTV như: các thành viên đều là những cán bộ đã nghỉ hưu nên tình trạng sức khỏe có phần hạn chế; chưa tổ chức được các hoạt động tham quan, học hỏi kinh nghiệm trong tư vấn cho thành viên của Hội đồng; thành viên Hội đồng tư vấn chưa tham gia nhiều trong hoạt động giám sát; việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các chương trình, dự án của tỉnh để các thành viên HĐTV tham gia đóng góp ý kiến chưa được nhiều…

Hoạt động của HĐTV là giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nghiên cứu, đề xuất ý kiến về những nội dung liên quan đến các vấn đề kinh tế - xã hội, kiến nghị với các cơ quan Đảng, Nhà nước trong quá trình soạn thảo, bổ sung, sửa đổi pháp luật, quy định liên quan; hỗ trợ Mặt trận cùng cấp trong công tác giám sát phản biện xã hội, tham gia góp ý Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia góp ý kiến đối với các dự thảo một số chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp ý một số văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh, một số đề án phát triển kinh tế - xã hội giúp Mặt trận lắng nghe, tiếp thu, tập hợp ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Trong thời gian tiếp theo, Ban Thường trựcỦy ban MTTQ tỉnh sẽ tăng cường cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các chương trình, dự án của tỉnh để các thành viên HĐTV tham gia đóng góp ý kiến, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mời thành viên Hội đồng tư vấn tham gia khảo sát, giám sát những nội dung có tác động thiết thực, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân;kiện toàn, bổ sung thêm thành viên mới theo Điều 12 Điều lệ MTTQ Việt Namđể đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Hội đồng; qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của HĐTV theo chức năng, nhiệm vụ quy định.

Tác giả:  Phương Nga
Nguồn:  MTTQ tỉnh