Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết Sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 09/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình MTQG gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020

Ngày 17/07/2020 tại kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết số 11 /2020/NQ-HĐND về Sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND,
Về Sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐNDngày 09 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ xây dựng công trình hạ tầng nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020.
Xem chi tiết nội dung và tải về TẠI ĐÂY;
Tác giả: 
Nguồn:  HĐND tỉnh