Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết Ban hành quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày 17/7/2020 HĐND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về Ban hành quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 7 năm 2020./.

  Xem chi tiết nội dung Nghị quyết và tải về TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  HĐND tỉnh