Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ 8, khóa V

Ngày 13/7/2017, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8 đánh giá công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2017. Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; Hoàng Thu Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Văn Chí - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lý Quang Vịnh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

6 tháng đầu năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đề ra; tập trung thực hiện tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước.

 
Đồng chí Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh, phát biểu tại hội nghị  

Tập trung triển khai thực hiện việc xây dựng các mô hình chỉ đạo điểm trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động có hiệu quả việc đóng góp, xây dựng và sử dụng quỹ “Vì người nghèo” các cấp, tập trung hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết, đảm bảo và vượt chỉ tiêu đề ra trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ VII và hỗ trợ các gia đình khó khăn có con em đi học, hộ có người đau ốm dài ngày; vận động hiệu quả quỹ cứu trợ và kịp thời hỗ trợ các hộ bị thiệt hại do hỏa hoạn, thiên tai, kịp thời ổn định cuộc sống.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể các cấp, các tổ chức thành viên triển khai nhiều hoạt động, chương trình phù hợp, hiệu quả nhằm giúp đỡ hội viên và nhân dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế hộ gia đình và từng bước thoát nghèo; quan tâm đến các đối tượng chính sách, người có công, góp phần tích cực thực hiện công tác giảm nghèo và an sinh xã hội của toàn tỉnh; tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; từng bước nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể, góp phần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và Mặt trậnTổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị đã làm rõ nguyên nhân, đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế trong công tác 6 tháng đầu năm như: Công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết và phổ biến giáo dục pháp luật chưa thực sự sâu rộng, hiệu quả; một số đơn vị tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch còn chậm, nhất là trong triển khai thực hiện xây dựng mô hình điểm trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; một số đơn vị chưa kịp kiện toàn bộ máy cán bộ, công chức làm công tác mặt trận, dẫn đến quá trình triển khai nhiệm vụ công tác của đơn vị không đảm bảo tiến độ kế hoạch và chương trình đề ra…

 

 Đồng chí Lý Quang Vịnh, chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích 

                                            trong phong trào "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc"

 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nông Văn Chí báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Ma Nhật Hoài - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2014 - 2019; kiểm điểm hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh giữa nhiệm kỳ Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh khóa V.

Hội nghị đã hiệp thương cử bổ sung tổ chức thành viên mới của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đối với Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh. Đây là tổ chức được thành lập theo Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh; có tôn chỉ mục đích là tổ chức xã hội tập công dân Việt Nam đã công tác, hoạt động chiến đấu tại Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh cùng nhau động viên, chia sẻ, giúp đỡ nhau, tổ chức các hoạt động giữ gìn và phát huy truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao truyền thống cách mạng anh hùng, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Hiện nay, Hội có 392 hội viên. Thời gian qua, Hội đã tích cực vận động các thành viên, hội viên tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ triển khai; tích cực đóng góp các ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng nhiều mô hình phát triển kinh tế, giúp đỡ đồng đội khó khăn. Kết quả, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh được 100% thành viên Ủy ban MTTQ nhất trí là thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Hội nghị cũng nhất trí công nhận đồng chí Đỗ Đức Lại - Chủ tịch Hội là Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2014 - 2019. 

Nhân dịp này, đã có 56 cá nhân vinh dự được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”./.

Tác giả:  Thục Thiền - Hương Dịu
Nguồn:  MTTQ