Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Định hướng tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909-04/11/2019)

Thực hiện Công văn số 7294 -CV/BTGTW, ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc gửi “Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909-04/11/2019)”. Để lan tỏa tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và dân tộc, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nội dung sau: 

Xem chi tiết Đề cương và tải về TẠI ĐÂY;

Tác giả: 
Nguồn:  Ban Tuyên giáo tỉnh ủy