Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và Mặt trận Tổ quốc tỉnh họp bàn nâng cao hiệu quả giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng Nông thôn mới.

Chiều 25/7, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và Mặt trận tổ quốc tỉnh Tổ chức họp bàn về giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Ma Từ Đông Điển Ủy viên BTV tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lý Quang Vịnh, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc.

 Toàn cảnh buổi làm việc

Trong 6 tháng đầu năm 2017, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh được phân công giúp đỡ các xã khó khăn trên địa bàn xây dựng Nông thôn mới đã triển khai nhiều nội dung, hoạt động thiết thực, cụ thể tại địa phương được phụ trách như: chuyển giao khoa học công nghệ, xây dựng mô hình kinh tế, tham gia các dự án; hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình, hạng mục; hỗ trợ cây con giống; tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước… Kết quả giúp đỡ đã góp phần giúp các địa phương sớm hoàn thành một số tiêu chí khó thực hiện. Nhiều đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo trong việc học tập, áp dụng các mô hình thực tế vào địa phương phụ trách, mang lại hiệu quả cao.

Tuy nhiên với cách làm hiện nay vẫn chưa phát huy được tối đa hiệu quả của chương trình giúp đỡ. Nguyên nhân là do một số đơn vị phụ trách chưa thực sự phối hợp chặt chẽ với cơ sở để tham mưu xây dựng lộ trình đạt chuẩn Nông thôn mới; địa phương còn lung túng trong việc chọn các nội dung triển khai dẫn đến các mô hình, công trình manh mún, hiệu quả không cao; nguồn kinh phí giúp đỡ còn hạn chế…

Để nâng cao hiệu quả giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng Nông thôn mới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Mặt trận Tổ quốc tỉnh thống nhất trong thời gian tới sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại một số đơn vị; Tổ chức tập huấn cho phụ trách các xã; Quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương liên quan đến chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Chú trọng xây dựng để án Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

Tác giả:  Thục Thiền - Thu Hường
Nguồn:  MTTQ