Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Năm 2017, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ quan tâm chỉ đạo và đẩy mạnh rộng khắp. Từ phong trào đã hình thành thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, đặc biệt là giúp các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm trong bảo vệ ANTT, từng bước hạn chế nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật. Thực hiện vai trò MTTQ trong phong trào Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, ỦY ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai có hiệu quả việc phối hợp công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phong trào, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xẫ hội trên địa bàn tỉnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các ban, ngành có liên quan, các tổ chức thành viên tập trung vận động, tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, học sinh và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia học tập các Luật, Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật…, phát hành hơn 6.300 cuốn “Thông tin công tác Mặt trận và các đoàn thể” trong đó có các tin bài về phòng, chống tội phạm, phòng chống tệ naqnj xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng và các chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và tôn giáo. Tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và Nghị định 46/2016 được 05 buổi tại các huyện trong tỉnh thu hút hơn 600 người tham dự; phối hợp tổ chức tuyên truyền lồng ghép công tác phòng, chống tội phạm mua bán người thông qua việc triển khai các Nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành, quy chế phối hợp giữa các ngành, đoàn thể với lực lượng Công an về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy tại các khu dân cư, phát hành hơn 2.000 tờ rơi về phòng, chống tệ nạn ma túy, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm ma túy và xây dựng mô hình “khu dân cư không có người nghiện ma túy” ở 8 huyện, thành phố; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,nội dung về xây dựng, thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những nội dung quan trọng trong việc xét công nhận Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa hàng năm.Qua bình xét cuối năm 2017 toàn tỉnh có 65.979/78.458 hộ (đạt 84,09%) đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” và có 934/1421 KDC (đạt 68,73%) đạt danh hiệu “KDC văn hóa”. Hiện nay trên toàn tỉnh có 1.328 Tổ an ninh nhân dân, 1.303 Tổ hòa giải, 92 Đội Thanh niên xung kích, 06 tổ an ninh liên thôn, 24 câu lạc bộ pháp luật và phòng, chống tội phạm, 60 tổ tự quản về ANTT hoạt động có hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã xây dựng và duy trì hoạt động của 12 mô hình khu dân cư 3 không “không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội”. Tăng cường chỉ đạo MTTQ cơ sở và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phát huy vai trò của từng hộ gia đình trong khu dân cư thực hiện công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, tại các khu dân cư có mô hình “3 không”, MTTQ các cấp đã tuyên tuyền và cấp phát hơn 1.400 tờ rơi, ấn phẩm chuyên đề có nội dung phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy cho các hộ gia đình thông qua các buổi họp khu dân cư. Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh chú trọng công tác sơ kết, tổng kết hoạt động của các mô hình. Hằng năm, thông qua việc tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động, những hạn chế, khó khăn, bất cập đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các mô hình. Qua hoạt động của các mô hình khu dân cư “3 không” đã tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ nhân dân ở cộng đồng dân cư, khơi dậy ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm, tích cực tự nguyện tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại địa phương, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự ngay từ khu dân cư, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố triển khai xây dựng 8 mô hình, duy trì sinh hoạt các mô hình “Khu dân cư văn hóa an toàn giao thông”. MTTQ Việt Nam các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên, các ban, ngành chức năng xây dựng kế hoạch vận động tới khu dân cư, gia đình cơ quan và các đơn vị, phát động mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia công tác phòng chống ma túy. Qua phát động của MTTQ tỉnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, các khu dân cư ký cam kết không vi phạm pháp luật; cam kết không vận chuyển tàng trữ, buôn bán và sử dụng các chất ma túy, vận động nhân dân xóa bỏ trồng cây thuốc phiện. Phong trào được nhân dân hưởng ứng và được sự quan tâm, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của quần chúng nhân dân về vai trò, ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội từ đó đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tác giả:  Hoàng Sính
Nguồn:  MTTQ tỉnh