Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả tổ chức đại hội công đoàn các cấp

Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023; Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Bắc Kạn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023, đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội, hội nghị công đoàn các cấp tiến tới Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bắc Kạn; trong đó, chỉ đạo Ban chấp hành, Ban thường vụ công đoàn các cấp căn cứ, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch đại hội, hội nghị cấp mình cho phù hợp và đảm bảo chất lượng, thời gian quy định

Trong quá trình chuẩn bị đại hội, công đoàn các cấp thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp, chủ động xây dựng kế hoạch,  chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện để tổ chức đại hội đảm bảo yêu cầu theo kế hoạch đề ra. Kinh phí, điều kiện tổ chức đại hội công đoàn các cấp được chính quyền đồng cấp quan tâm hỗ trợ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn khó khăn: Một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tạm dừng hoạt động nên không tổ chức được đại hội công đoàn cơ sở. Trong thời gian tổ chức đại hội, các cơ quan HCSN thực hiện đề án sắp xếp lại tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn hiệu quả nên một số công đoàn cơ sở không thực hiện theo đúng kế hoạch do chờ sáp nhập, sắp xếp và công tác chuẩn bị nhân sự. Biên chế cán bộ công đoàn cấp huyện được giao hiện nay có số lượng ít (2 biên chế), số lượng công đoàn cơ sở lớn, kinh phí hoạt động ít.

Kết quả: Tính đến ngày 20/12/2017, 727/740 công đoàn cơ sở tổ chức đại hội, hội nghị đạt 98,24%. 10/10 Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, công đoàn ngành tổ chức xong đại hội đạt 100%.

Tác giả:  Hoàng Chinh
Nguồn:  LĐLĐ tỉnh