Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn qua các thời kỳ

Đại hội lần thứ I ( năm 1955

Tháng 12 năm 1955, Bắc Kạn đã chính thức tiến hành Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và hiệp thương cử ra ra bộ máy lãnh đạo đại diện cho các giai cấp, tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Ông Hồ Văn Phúng, tức Ích Hậu, một cán bộ có uy tín của Mặt trận Việt minh đã được tín nhiệm cử làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 01 tháng 01 năm 1997, tỉnh Bắc Kạn được tái thành lập. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Việt Nam tỉnh Bắc Kạn được tái lập trên cơ sở tách ra từ bộ máy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Thái, Theo Quyết định số 28-QĐ/TU, ngày 14 tháng 2 năm 1997 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân tỉnh Bắc Kạn, cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lâm thời tỉnh Bắc Kạn đã được thành lập cùng với 18 vị Ủy viên Ủy ban`. Ông Cà Xuân Lỵ Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy lâm thời, được cử làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lâm thời tỉnh Bắc Kạn.

Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 1997 - 2002)

Diễn ra từ ngày 26 đến 27 tháng 12 năm 1997, với số lượng đại biểu dự Đại hội 200 người, Đại hội đã hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gồm 41 vị; Ban Thường trực gồm 5 vị, ông Cà Xuân Lỵ, Chủ tịch lâm thời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được Đại hội hiệp thương dân chủ cử giữ chức Chủ tịch UBMTTQ việt Nam tỉnh Bắc Kạn

Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2003 - 2008)

Diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 11 năm 2003, số lượng đại biểu dự Đại hội là 230 người, Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốcViệt Nam tỉnh gồm 65 vị. Ban Thường trực 07 vị, Ông Cà Xuân Lỵ được Đại hội hiệp thương tái cử giữ chức Chủ tịch.

Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 2009 - 2014)

Diễn ra từ ngày 22 đến ngày 23 Tháng 4 năm 2009, với số lượng đại biểu dự Đại hội là 250 người. Đại hội hiệp thương cử ra 71 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ban Thường trực gồm 7 vị, ông Ma Từ Đông Điền được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch; tháng 6 năm 2012 ông Vi Hồng Dương Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy được Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương cử giũ chức chủ tịch thay ông Ma Từ Đông Điền chuyển công tác khác.

Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2014 - 2019).

Diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 6 năm 2014. với số lượng đại biểu dự Đại hội là 250 người, Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra 71/73 vị Ủy viên Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ban Thường trực gồm 7 vị, ông Vi Hồng Dương được tái cử giữ chức Chủ tịch .

Ngày 11 tháng 03 năm 2016 Ông Lý Quang Vịnh, Ủy Viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được hiệp thương cử giữ chức vụ chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, thay ông Vi Hồng Dương chuyển công tác khác.

Ngày 15 tháng 5 năm 2019 Ông Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, được hiệp thương cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, thay ông Lý Quang Vịnh chuyển công tác khác.

Đại Hội lần thứ VI (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)

Diễn ra trong 02 ngày, từ ngày 11 đến 12 tháng 7 năm 2019 với số lượng 300 đại biểu tham dự. Đại hội đã hiệp thương cử ra 73 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa VI. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2019- 2024 đã hiệp thương cử 07 vị ủy viên Ban Thường trực. Ông Ma Từ Đông Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2014 - 2019 được Hội nghị hiệp thương tái cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

 

Tác giả: 
Nguồn: