Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Tuyên giáo

1. Chức năng:

Ban Tuyên giáo có chức năng tham mưu giúp Ban Thường trực và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh về công tác tuyên truyền của Mặt trận.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Ban Thường trực xây dựng kế hoạch hướng dẫn tuyên truyền trong từng thời gian và đột xuất về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, về truyền thống lịch sử của địa phương, dân tộc, lich sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận phát động và chủ trì.

- Giúp Ban Thường trực biên soạn các tài liệu tuyên truyền trong hệ thống Mặt trận.Tham mưu, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm, tuyên truyền kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị anh hùng dân tộc và các chương trình phối hợp tuyên truyền với các ngành liên quan.

- Tham mưu cho Ban Thường trực biên soạn, xuất bản cuốn Bản tin công tác Mặt trận, chuyên mục Đại đoàn kết toàn dân tộc, trang Web của MTTQ tỉnh.

               - Hướng dẫn, tổng hợp nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đoàn viên, hội viên.

            - Giúp Ban Thường trực giữ mối quan hệ với Ban Tuyên giáo Ủy ban TWMTTQ Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan tuyên truyền của tỉnh.

Danh sách cán bộ

TT

Họ và tên

Chức danh

Email

1

Nguyễn Tiến Trường

Trưởng ban

 truongmttq.2013@gmail.com

2

Đường Thục Thiền

Chuyên viên

 


 

Nguyễn Tiến Trường

Tác giả: 
Nguồn: