Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Tổ chức

SĐT 0281 3871 281

E- mail: bantctg.mttq.bk@gmail.com

1. Chức năng:

Ban Tổ chức có chức năng giúp Ban Thường trực Uỷ Ban MTTQVN tỉnh về công tác tổ chức, huấn luyện (tập huấn) cán bộ.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách, Hội đồng tư vấn, các quy chế hoạt động của Uỷ ban MTTQ và của Ban Thường trực.

- Giúp Ban Thường trực, Đảng đoàn quản lý cán bộ chuyên trách tại cơ quan Uỷ ban MTTQVN tỉnh; tham mưu cho Ban Thường trực, Đảng đoàn phối hợp với Ban Thường vụ các huyện, thành uỷ thống nhất về việc sắp xếp, đề bạt, thay thế, thực hiện chính sách đối với cán bộ chủ chốt của Uỷ ban MTTQVN các huyện, thành phố. 

- Theo dõi, hướng dẫn công tác tổ chức của Mặt trận cơ sở và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

- Tham mưu cho Ban Thường trực xây dựng kế hoạch huấn luyện cán bộ Mặt trận cấp dưới và là đầu mối giúp Ban Thường trực phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch. Phối hợp tổ chức thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Tham mưu cho Ban Thường trực xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, công chức cơ quan UBMTTQVN tỉnh, Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đối tượng theo quy định của Trung ương.

            - Giúp Ban Thường trực giữ mối quan hệ với Ban Tổ chức Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan, các tổ chức thành viên.

Danh sách cán bộ

TT

Họ và tên

Chức danh

Email

1

Phạm Thị Ngọc Châu

Trưởng ban

 ngocchaumttqbk@gmail.com

2

Triệu Thị Hồng Việt

Chuyên viên

 Tác giả: 
Nguồn: