Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Phong trào

SĐT:0281 3871 591

E- mail: banphongtraomtbk@gmail.com

1. Chức năng:

Ban Phong trào có chức năng tham mưu giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQ tỉnh về việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận và tham gia thực hiện các phong trào và các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước phát động.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Ban Thường trực xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành, đơn vị liên quan tổ chức, triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì, cụ thể: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; giúp Ban vận động “Ngày vì người nghèo” xây dựng, quản lý và sử dụng “Quỹ vì người nghèo” đúng quy chế, quy định của pháp luật hiện hành; hướng dẫn tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.

- Tham mưu cho Ban Thường trực xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các cuộc vận động đột xuất do Trung ương, tỉnh phát động như: ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, bão lũ, dịch bệnh; đề xuất phương án cho Ban Thường trực, Ban Cứu trợ tỉnh điều phối cứu trợ đột xuất, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng xảy ra.

-Đề xuất tham mưu cho Ban Thường trực phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai các chương trình phối hợp thực hiện các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh an toàn thực phẩm, Dân số KHHGĐ.... Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố phối hợp tổ chức triển khai các chương trình phối hợp, các phong trào, cuộc vận động ở cơ sở.

- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện và quản lý các đề án, chương trình liên tịch gắn với các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì.

            - Giúp Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh giữ mối quan hệ với Ban Phong trào Uỷ Ban TW MTTQ Việt Nam, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Công An tỉnh và các cơ quan có liên quan.

Danh sách cán bộ

TT

Họ và tên

Chức danh

Email

1

Nguyễn Phương Nga

Trưởng ban

nguyenphuongngamttqbk@gmail.com

2

Hoàng Thị Sính

Chuyên viên

 


Tác giả: 
Nguồn: