Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Dân chủ - Pháp luật

SĐT:  0281 3873 080

E- mail: bandcpl.mttq.bk@gmail.com

1. Chức năng:

Ban Dân chủ - Pháp luật có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Thường trực và Uỷ ban MTTQVN tỉnh về nội dung công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Ban Thường trực xây dựng kế hoạch thực hiện các bước của quy trình hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; phối hợp chuẩn bị công tác tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; xây dựng báo cáo kết quả hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

-Giúp Ban Thường trực tham gia, góp ý xây dựng pháp luật, các văn bản pháp quy của HĐND, UBND tỉnh.

- Phối hợp với các ngành tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân.

- Tham mưu cho Ban Thường trực xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và hướng dẫn Uỷ ban MTTQ cấp dưới thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Hướng dẫn Uỷ ban MTTQ cấp dưới thực hiện công tác thanh tra nhân dân, hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng, hương ước, quy ước theo quy định hướng dẫn của Trung ương, tỉnh.

- Tham mưu cho Ban Thường trực hướng dẫn Uỷ ban MTTQ cấp dưới tổ chức công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo với chính quyền cùng cấp và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

            - Giúp Ban Thường trực giữ mối quan hệ với Ban Dân chủ - Pháp luật Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Sở tư pháp, Thanh tra nhà nước tỉnh và các cơ quan có liên quan.

Danh sách cán bộ

TT

Họ và tên

Chức danh

Email

1

Hạ Thu Hiền

Chuyên viên

 


Tác giả: 
Nguồn: